Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek za granicą?

Odszkodowanie za wypadek za granicą - krok po kroku. Co należy zrobić?

Bardzo wielu Polaków jeździ za granicę, zarówno w celach wakacyjnych, jak i do pracy. Duża część z nich porusza się samochodem. Co wtedy, kiedy zdarzy się wypadek drogowy poza granicami naszego kraju? Czy poszkodowany Polak ma jakiekolwiek szanse, żeby uzyskać odszkodowanie za wypadek za granicą?

Duża część osób poszkodowanych w efekcie takich zdarzeń dochodzi do niesłusznego wniosku, że żadne prawa im nie przysługują. Nader często osoby poszkodowane obawiają się tego, że wiązać się to będzie z zaangażowaniem w kraju miejsca zdarzenia, a więc załatwianiem formalności w języku obcym, co może utrudnić uzyskanie odszkodowania za wypadek za granicą. Jednak, musimy jasno powiedzieć, że… nic bardziej mylnego!

Wypadek za granicą, ale w Unii Europejskiej

Przede wszystkim warto zaznaczyć, że dzięki konwencjom międzynarodowym oraz Unii Europejskiej wypadki drogowe w krajach europejskich zostały objęte podobnymi procedurami we wszystkich krajach. Generalnie obowiązują dwa modele przeprowadzania likwidacji szkody. Jeden w oparciu o prawo Unii Europejskiej oraz drugi w oparciu o tzw. zieloną kartę.

Dzięki powyższemu, kiedy zdarzy się wypadek drogowy za granicą, to obecnie tok postępowania w takiej sytuacji nie odbiega zbytnio od procedury likwidacji szkody w kraju.

Likwidacja szkody za wypadek za granicą

Po wypadku drogowym za granicą odbieramy oświadczenie sprawcy zdarzenia – tutaj możemy posłużyć się odpowiednimi formularzami dostępnymi w Internecie w wersjach dwujęzycznych – ewentualnie możemy sami spisać dane sprawcy zdarzenia, np. numer rejestracyjny auta, imię nazwisko, dane ubezpieczyciela.

Jeśli na miejscu zdarzenia pojawiła się policja, to możemy wystąpić o udostępnienie nam notatki urzędowej z danymi sprawcy. Pamiętajmy również, aby zrobić zdjęcia miejsca zdarzenia bądź nakręcić film telefonem komórkowym.

Jak postępować, żeby uzyskać odszkodowanie za wypadek za granicą?

Gdy już uzbrojeni w tak zgromadzony materiał dowodowy wrócimy do kraju, powinniśmy podjąć wymienione poniżej działania.

Ale za nim do tego przystąpimy, należy jeszcze wspomnieć o Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (w skrócie PBUK). Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych to specjalna instytucja, która pomoże nam w określeniu tego, kto reprezentuje ubezpieczyciela za granicą bądź – jeżeli sprawca nie miał obowiązkowego OC – to jaki podmiot będzie nam wypłacał zadośćuczynienie i odszkodowanie za wypadek za granicą. Informację tę oczywiście otrzymamy w języku polskim.

Krok 1 – ustalenie kto reprezentuje zagranicznego ubezpieczyciela w Polsce

Dysponując numerem rejestracyjnym auta sprawcy zdarzenia występujemy do Polskiego Biura Ubezpieczyli Komunikacyjnych z zapytaniem, kto reprezentuje zagraniczne towarzystwo ubezpieczeń w Polsce. Zapytanie takie wysyłamy za pomocą formularza internetowego. Dzięki temu uzyskamy zwrotną informację, który z zakładów polskich działa w imieniu towarzystwa zagranicznego.

Krok 2 – zgłoszenie szkody

Jeżeli uzyskamy taką informację, wtedy możemy takiemu podmiotowi zgłosić szkodę wynikłą z wypadku drogowego za granicą. Wtedy to ten podmiot przeprowadzi całe postępowanie likwidacyjne oraz w imieniu towarzystwa zagranicznego wypłaci nam należne świadczenie (bądź wyda decyzję odmowną).

Co istotne, przedstawiciel zagranicznego towarzystwa ubezpieczeń będzie komunikował się z nami w języku polskim, a więc nie musimy się obawiać tego, że postępowanie będzie dla nas niezrozumiałe.

Warto również podkreślić, że zgłoszenie szkody dotyczącej wypadku drogowego za granicą polskiemu przedstawicielowi ma takie same skutki, jakbyśmy szkodę zgłosili bezpośrednio zagranicznemu towarzystwu.

Proces likwidacji szkody będzie odbywał się w bardzo zbliżony sposób do tego, jaki miałby miejsce, gdyby szkoda miała miejsce na terytorium RP. Najważniejsza różnica polega jednak na tym, że wysokość należnego nam odszkodowania zostanie ustalona na podstawie prawa miejsca wypadku drogowego.

Krok 3 – jak wnieść pozew

Jak regulowana jest procedura wniesienia pozwu o odszkodowania w takiej sprawie? A szczególnie interesujące jest dla osoby poszkodowanej za granicą, a będącej mieszkańcem naszego kraju, w którym miejscu będzie odbywać się ewentualne postępowanie mające na celu uzyskanie odszkodowania za wypadek za granicą?

Intuicja podpowiada nam, że pozew o wypłatę odszkodowania mógłby zostać wniesiony do sądu położonego najbliżej miejsca wypadku drogowego, bądź tam, gdzie mieszka sprawca zdarzenia albo tam, gdzie mieszka osoba poszkodowana.

Na szczęście dla osób poszkodowanych kwestia ta została rozstrzygnięta przez ustawodawcę unijnego, który przesądził, że zagraniczny zakład ubezpieczeń może zostać pozwany przed sądem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania poszkodowanego. Co jednak istotne i należy mieć to na uwadze, sprawa taka będzie rozpatrywana w oparciu o przepisy prawa państwa, w którym doszło do wypadku drogowego. Nie mniej przepisy prawne w tym zakresie będą tłumaczone na język polski.

Podsumowując, zdarzenie drogowe za granicą nie powinno nas przerażać, a już na pewno nie powinniśmy rezygnować z przysługujących nam praw. Jeżeli czujemy, że moglibyśmy nie podołać formalnościom związanymi z przebiegiem tego postępowania, możemy skorzystać zawsze z pomocy fachowców.