Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w sprawie odszkodowania za wypadek z OC

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w sprawie odszkodowania - od czego zacząć?

W trakcie likwidacji szkody z OC sprawcy wypadku samochodowego, najbardziej oczekiwanym przez poszkodowanych momentem (poza wypłatą samego świadczenia) jest zajęcie stanowiska przez zakład ubezpieczeń poprzez wydanie decyzji o przyznaniu bądź nie odszkodowania powypadkowego.

Kiedy otrzymamy taki dokument, często rozważamy, jak postępować, jeśli nie zgadzamy się z zawartymi w nim ustaleniami. W takim przypadku powinniśmy wnieść odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w sprawie odszkodowania. Wniesienie odwołania (zainicjowanie postępowania reklamacyjnego) jest uprawnieniem każdego poszkodowanego, a towarzystwo ubezpieczeń ma obowiązek takie pismo przyjąć, rozpoznać i się do niego ustosunkować.

Warto zauważyć, że od 11 października 2015 r. doszło do uregulowania trybu postępowania w tym przedmiocie, co pozytywnie wpływa na gwarancje ochrony praw osób poszkodowanych. Odwołanie możemy wnieść w formie pisemnej, ustnej bądź drogą elektroniczną (jeżeli dana firma ubezpieczeniowa przewiduje taki tryb).

Ile mamy czasu na złożenie odwołania od wyceny szkody?

Kwestia ta nie jest regulowana przez prawo, a więc możemy wnieść przez firmę ubezpieczeniową w dogodnej dla nas chwili. Musimy jednak pamiętać, żeby nie upłynął okres przedawnienia naszego roszczenia (najczęściej będzie to okres 3 bądź 20 lat – w zależności od tego, jakie zdarzenie było przyczyną szkody).

Co powinno zawierać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

  1. Dane adresowe: nadawcy (odwołującego) oraz adresata (towarzystwa ubezpieczeniowego).
  2. Numer szkody lub numer polisy – podanie tych danych pomoże szybciej przypisać twoje pismo do danej sprawy.
  3. Wskazanie jaka kwota świadczenia byłaby dla nas satysfakcjonująca.
  4. Uzasadnienie naszego stanowiska, przedstawienie argumentów, dowodów
  5. Podpis.

Co powinno znaleźć się w uzasadnieniu naszego pisma?

Najważniejszą częścią odwołania od decyzji ubezpieczyciela, którego napisanie sprawia najwięcej problemu, jest uzasadnienie. Obecnie towarzystwa ubezpieczeń, w treści swoich decyzji przedstawiają bardzo wiele profesjonalnych argumentów – przede wszystkim natury prawnej, ale też i merytorycznej z danej dziedziny. Oznacza to, że pisząc wniosek musimy pamiętać o tym, by odnieść się przedstawionych poglądów wyrażanych w literaturze prawniczej bądź orzecznictwie sądów.

Częstym problemem jest również wyliczenie należnych nam sum pieniędzy. Ponieważ w polskim porządku prawnym brak jest tabel czy z góry ustalonych wysokości świadczeń, które by ułatwiały nam wyliczenie szkód. Nasz system wypłat opiera się na dorobku orzeczniczym sądów powszechnych, dlatego tak ważne jest analizowanie zapadłych orzeczeń w podobnych sprawach. Stworzenie takiego odwołania od decyzji ubezpieczyciela nie jest zadaniem prostym, dlatego, domagając się zapłaty znacznych kwot – czy to tytułem odszkodowania, czy zadośćuczynienia – powinniśmy skorzystać z pomocy profesjonalistów.

W jakim czasie powinniśmy otrzymać odpowiedź od zakładu ubezpieczeń?

Według obowiązujących przepisów prawnych ubezpieczyciel ma obowiązek udzielenia odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania pisma. W szczególnie skomplikowanych sprawach termin ten ulega wydłużeniu do 60 dni od dnia złożenia odpowiedniego dokumentu.

Co się stanie gdy towarzystwo ubezpieczeń nie zajmie stanowiska we właściwym terminie?

Jeżeli zakład ubezpieczeń nie udzieli odpowiedzi na reklamację w odpowiednim terminie, to będzie ona uważana za rozpatrzoną zgodnie z wolą skarżącego klienta. Wtedy też przysługuje temu ostatniemu prawo do złożenia skargi do Rzecznika Finansowego (rf.gov.pl) na opieszałość towarzystwa ubezpieczeń.

Jak uzyskać należne odszkodowanie od zakładu ubezpieczeń?

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w sprawie odszkodowania jest istotnym narzędziem w rękach poszkodowanych, ułatwiającym dochodzenie swoich praw. Niestety postępująca profesjonalizacja na rynku ubezpieczeń sprawia, że przy domaganiu się przez poszkodowanego znacznych kwot odszkodowań, zostanie on przytłoczony szeregiem argumentów prawnych np. obszernym cytowaniem orzeczeń Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, wskazywaniem na analizy prawne oraz artykuły prawnicze, to wszystko sprawia, że wdanie się w merytoryczną politykę z zakładem ubezpieczeń najczęściej wymaga od wnoszącego odwołanie znacznego zasobu wiedzy i praktyki w postępowaniu przed towarzystwami ubezpieczeń.

Jeśli nie jesteśmy w stanie podjąć się tego samodzielnie, to najlepiej zlecić taką „walkę w naszym imieniu”ekspertom specjalizującym się w uzyskiwaniu odszkodowań z OC, takich jak AUXILIA, która pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach od 2003 roku.