Uszczerbek na zdrowiu a wysokość zadośćuczynienia

Czym jest uszczerbek nba zdrowiu i jak zależy od niego zadośćuczynienie?

Czy doznany w wypadku uszczerbek na zdrowiu ma wpływ na wysokość zadośćuczynienia, jakie poszkodowany może otrzymać od zakładu ubezpieczeń? Tak, oczywiście uszczerbek na zdrowiu posiada znaczący wpływ na wysokość takiego roszczenia. Trzeba także pamiętać, że zadaniem instytucji, jaką stanowi zadośćuczynienie, jest między innym ochrona osób poszkodowanych w wyniku skutków czynów zabronionych (np. skutków wypadków drogowych).

Zadośćuczynienie stanowi szkodę niematerialną

Podstawowa kwestia dotycząca zadośćuczynienia dotyczy tego, że ten rodzaj roszczenia stanowi rekompensatę, która dotyczy szkody niemajątkowej. W tym znaczeniu zadośćuczynienie jest czymś zupełnie innym od odszkodowania (bardzo często myli się te dwie formy roszczeń). Odszkodowanie przyznaje się za straty materialne i ma ono na celu naprawienie szkody majątkowej. Zadośćuczynienie z kolei ma za zadanie naprawienie szkody polegającej na krzywdzie rozumianej jako cierpienie fizyczne, a w związku z tym również przeżycia psychiczne związane z odczuwanym bólem, dolegliwościami czy obrażeniami ciała.

Jak realizowane jest zadośćuczynienie?

Rekompensata, jaką otrzymują osoby poszkodowane realizowana jest poprzez uiszczenie odpowiednio wysokiej sumy pieniężnej. Jasnym jest, że pieniądze nie zwrócą pokrzywdzonemu zdrowia, ale stanowią możliwie najlepszy sposób na zadośćuczynienie doznanej krzywdzie. Dzięki otrzymanym sumom, poszkodowany uzyskuje dostęp do dóbr i usług, z których w innym razie nie miałby możliwości skorzystać. Może on przykładowo przeznaczyć otrzymane zadośćuczynienie na leczenie, rehabilitację, leki, protezę, wózek inwalidzki itp. Takie rozwiązanie łagodzi konsekwencje doznanej krzywdy.

Co to jest uszczerbek na zdrowiu?

Omawiany termin nie posiada swojej formalnej tj. ustawowej definicji. Mimo tego, istnieje możliwość określenia, czym jest uszczerbek na zdrowiu i jak stosuje się to pojęcie w sprawach dotyczących zadośćuczynienia. Dlaczego? Otóż, na podstawie interpretacji przepisów kodeksu karnego, literatura definiuje uszczerbek na zdrowiu jako swego rodzaju nieprawidłowość w działaniu organizmu, która polega na rozstroju zdrowia bądź też nadwerężeniu pracy organów ciała doprowadzającego do upośledzenia działania organizmu.

W jaki sposób ustalana jest wysokość zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu cywilnego, osobie poszkodowanej, która doświadczyła krzywdy wskutek doznanych obrażeń ciała bądź rozstroju zdrowia, sąd ma prawo przyznać zadośćuczynienie pieniężne, czyli określoną sumę pieniędzy.

Nie istnieją konkretne przepisy prawa decydujące o tym, jak wysokie powinno być zadośćuczynienie za szkody na zdrowiu. Jednak w wyniku wielu lat prowadzenia spraw o tego typu rekompensaty w sądach całej Polski, udało się wypracować linię orzeczniczą i wytyczne, na podstawie których sądy decydują o wysokości kwot zadośćuczynienia.

Od czego zależy wysokość zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu?

Zadośćuczynienie posiada kompensacyjny charakter, co oznacza, że ustalona przez sąd kwota rekompensaty powinna pokrywać wyrządzoną poszkodowanemu szkodę niemajątkową, czyli stanowić ekwiwalent doznanej krzywdy.

Przyznana suma pieniędzy powinna zadośćuczynić osobie pokrzywdzonej cierpienia fizyczne oraz psychiczne, jakich doznała w wyniku doznanej szkody. Równocześnie kwota zadośćuczynienia nie może okazać się przesadnie wysoka w stosunku do odniesionej przez osobę poszkodowaną krzywdy.

Jak w takim razie sądy orzekają o wysokości przyznawanych kwot? Każda sprawa musi być traktowana i oceniana indywidualnie w związku z danym przypadkiem i konkretnym uszczerbkiem na zdrowiu, a także ze względu na wszystkie okoliczności, jakie były związane z wypadkiem, a które miały wpływ na poszkodowanego.

Polskie sądy orzekają wysokości zadośćuczynienia biorąc pod uwagę to, co miało wpływ na rozmiar krzywdy, czyli:

  • Naturę doznanych cierpień fizycznych oraz psychicznych oraz okres ich trwania.
  • Czy następstwa wypadku są odwracalne czy nie?
  • Jakie poszkodowany ma rokowania na przyszłość ze względu na stan jego zdrowia?
  • Negatywny wpływ zdarzenia na psychikę osoby pokrzywdzonej.
  • Czy doznany uszczerbek wpływa na codzienne funkcjonowanie poszkodowanego i jego dotychczasowy tryb życia?
  • Czy w efekcie wypadku osoba poszkodowana utraciła perspektywy na przyszłość?
  • Bezradność poszkodowanego i poczucie, że nie jest już tak przydatny rodzinnie i społecznie, jak kiedyś.

Poza tym bardzo duże znaczenie dla uzyskanej kwoty rekompensaty posiadają wiek i płeć osoby, która została pokrzywdzona w wypadku. I tak, najczęściej większą krzywdę uznaje się u osób młodych, rozpoczynających swoje życie, niż osób starszych. Podobnie płeć ma znaczenie przy określaniu wysokości kwoty roszczenia, na przykład blizna na ciele w widocznym miejscu zazwyczaj zostaje uznana za większą krzywdę u kobiety, niż w przypadku mężczyzny.

Inne czynniki mogące zaważyć na ustaleniu kwoty zadośćuczynienia zachodzą wtedy, kiedy poszkodowany nie może pracować w tym samym zawodzie bądź tam, gdzie przed wypadkiem, nie ma możliwości uprawiania sportu, nie może mieć dzieci czy zawrzeć związku małżeńskiego, nie jest już taki aktywnym i nie korzysta z rozrywek, a także nie rozwija swoich zainteresowań.

Uszczerbek na zdrowiu w procentach

Podczas ustalania wysokości zadośćuczynienia za szkody na zdrowiu korzysta się również z założeń zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania (Dz.U. 2002 nr 234 poz. 1974) nazywanym także tabelą ZUS lub tabelą ministerialną. Podobne tabele obowiązują w zakładach ubezpieczeń.

Wysokość uszczerbku na zdrowiu wyznaczana jest przez lekarza lub biegłego sądowego właśnie na podstawie tej tabeli. Tabela określa procentowo najmniejszy i największy stopień uszczerbku w określonym schorzeniu. Z kolei lekarz, opierając się na swojej wiedzy i doświadczeniu medycznym wydaje orzeczenie, które określa stopień uszczerbku na zdrowiu dla osoby poszkodowanej.

Trzeba jednak pamiętać, że ustalony w trakcie trwania postępowania procent uszczerbku na zdrowiu posiada jedynie orientacyjny charakter. Stanowi on pomoc do określenia wysokości zadośćuczynienia, jednak bardzo duże znaczenie posiadają wszystkie inne okoliczności wypadku i sytuacji osoby poszkodowanej. Sądy orzekają wysokość zadośćuczynienia w taki sposób, żeby w możliwie jak najlepszy sposób stanowiło ono odpowiednią rekompensatę za doznane w wypadku krzywdy.

Więcej na ten temat w artykule: https://mubi.pl/poradniki/odszkodowanie-z-nnw-komunikacyjnego/